ระบบ Health Link

Thailand Health Information Exchange​

   ประหยัดเงินและเวลาในการตรวจซ้ำเมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในต่างโรงพยาบาล
   ประหยัดเวลาและเพิ่มความสะดวกในการถ่ายโอนข้อมูลประวัติการรักษา
   แพทย์สามารถรักษาผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วมากขึ้น
   แสดงข้อมูลสำคัญสำหรับการรักษาชีวิตในกรณีฉุกเฉิน

สถานะปัจจุบัน

ระบบ Health Link มุ่งเน้นให้มีการเชื่อมต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ โดยปัจจุบันได้รับความร่วมมือจาก

จำนวนโรงพยาบาลที่
เข้าร่วมโครงการ ณ ปัจจุบัน

    สัดส่วนโรงพยาบาลที่เข้าร่วม

3 ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

1. เปิดใช้บริการ Health Wallet ผ่านแอพพลิเคชันเป๋าตัง

2. ลงทะเบียนด้วยข้อมูลบัตรประชาชนและทำการยืนยันตัวตน

3. ให้ความยินยอมเข้าร่วม Health Link และเลือกโรงพยาบาลที่ต้องการให้แลกเปลี่ยนข้อมูล

Copy link
Powered by Social Snap